Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kiedy uzyskujemy negatywny wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy, a kiedy pozytywny ? Jakie są najczęstsze błędy skutkujące negatywną oceną egzaminu państwowego?

Osoba spełniająca warunki ustawowe aby uzyskać prawo jazdy to taka, która jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada umiejętności kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę .

Potwierdzenie o spełnieniu powyższych warunków dokonuje egzaminator na egzaminie państwowym w zakresie sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia, zwanym prawem jazdy, do kierowania pojazdem silnikowym np. kategorii „B”.

Skupię się na egzaminie praktycznym.

W trakcie trwania w/w egzaminu egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

- sposób wykonywania manewrów na drodze

- zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego

- umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze

- skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia

- sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

 

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części :

1. wykonanie na placu manewrowym zadań określonych dla danej kategorii prawa jazdy

2. wykonanie w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem zadań egzaminacyjnych określonych dla danej kategorii prawa jazdy

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego lub naraża swoje życie i zdrowie na uszczerbek.

 

Przez zachowanie zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego osoby egzaminowanej na placu manewrowym rozumie się w szczególności:

 1- przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk 

 2- najechanie albo potącenie pachołka lub tyczki

 3- dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania –  w przypadku kat. „B’’ :

  • ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Brak możliwości przeprowadzenia egzaminu w ruchu drogowym z powyżej przedstawionych powodów oznacza, że osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik egzaminu części praktycznej.

 

Jeśli zadania egzaminacyjne przewidziane dla danej kategorii prawa jazdy na placu manewrowym zostały wykonane poprawnie, to osoba egzaminowana przystępuje do drugiej części egzaminu praktycznego, polegającej na wykonaniu zadań w ruchu drogowym.

 

Część praktyczna egzaminu w ruchu drogowym może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich zadań egzaminacyjnych jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu.

Przypadki te określone są w tabeli nr 1 Rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców.

 

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

8 Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9. Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,

9.2 „zakaz wjazdu …”,*

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy...”,*

9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,

9.7 „linia podwójna ciągła”,

9.8 „zakaz ruchu”.

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,

10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania.

11 Naruszenie zakazu zawracania.

12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15 Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.

16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 

Ponadto osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne

 

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie przewidziane dla danej kategorii prawa jazdy zadania egzaminacyjne.

 

 

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym wyszczególnione są w tabeli nr 7 Rozporządzenia

1- Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

2- Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3- Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

4- Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.

5- Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

6- Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

7- Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

8- Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

9- Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)* .

10- Przejazd przez przejścia dla pieszych.

11- Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):

1) prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;

2) skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego; 3) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego. W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

12- Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):

1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki);

2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;

3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

13- Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe* .

14- Przejazd przez tunel* .

15- Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

16- Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.

17- Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.

18- Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).

19- Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

20- Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.

21- Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

22- Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

23- Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.

24- Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

25- Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut. Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania: – zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika – zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy), – odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu), – wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę, – rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem), – ustawienie pojazdu obok przyczepy.

26- Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

27- Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

 

* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

 

 

Do najczęściej popełnianych błędów przez kandydatów na kierowców w trakcie egzaminu państwowego, w części obejmującej ruch drogowy, skutkujących wynikiem negatywnym, należy wymienić:

- niewłaściwe zachowanie się w odniesieniu do sygnalizatora S-2

- niewłaściwe zachowanie się w odniesieniu do znaku B-20

- nie ustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi (tzw. skrzyżowanie równorzędne)

- zachowanie wskazujące na możliwość stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu

- zachowanie wskazujące na możliwość stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, w sytuacji dużego natężenia ruchu

- brak umiejętności parkowania

- niewłaściwe zatrzymanie pojazdu w zadaniu „ hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu”

 

 

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika